Aniruddha Path and Gajar – Kannada Audio CD

75

||ಹರಿ ಓಂ||

೧. ಅನಿರುದ್ದ ಪಾಠ
೨. ಆರತಿ ಅನಿರುದ್ದ
೩. ಮಾಡುವೆ ಆರತಿ ನ೦ದೇ ಅನಿರುದ್ದಪ್ರಿಯೇ
೪. ನೀನು ಯಾರೆ೦ದು ಹೇಳೆನೆಗೆ
೫. ಓಂ ಸಾಯಿ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ
೬. ಒಂ ಜಯ ಅನಿರುದ್ದಪ್ರಭೋ
೭. ಬಾರೋ ಅನಿರುದ್ದಾ ನನ್ನ ತಾಯಿತ೦ದೆ
೮. ಬೆಳಗುವೆ ಆರತಿ ನನ್ನ ಶ್ಯಾಮಲ ರಾಜಾ
೯. ವೀಳ್ಯ ಹಾಕು ಅನಿರುದ್ದಾ
೧೦. ಗಜರ – ಬಾಪು ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಸುಖವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಿರಿ